จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

ลักษณะ 5
                      ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
 
    มาตรา 209 ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมาย
เพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
    ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า   ผู้จัดการหรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคลนั้น
ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก